«Notg lunga da las baselgias 2021»

    La «Notg lunga da las baselgias» per uffants e geniturs, interessads a l’architectura ed amis da la musica, cartents, nuncartents, sportists, ortulans,… per umans che han gust da slargiar lur orizont e per tals che vulan simplamain emprender a conuscher ina giada la baselgia d'in'autra optica. Sche Vus na vulais far nagut, giudai simplamain il spazi da la baselgia – illuminà be da chandailas. Uschè colurada e multifara è nossa baselgia! E sa chapescha che Vus pudais er festivar da cuminanza il servetsch divin. Nizzegiai la chaschun, … d’emprender a conuscher in midament captivant da classica e moderna, … da sa participar ad in barat animà d’opiniuns tar tematicas da noss temp, … u da scuvrir per sasez la quietezza.

    Eleger chantuns
    Lade Filter
    Eleger gener
    Lade Filter